بینش کیفیت

کیفیت، اصل ارجع در تولید!

برحسب اصل سیاست کیفیت مورد قبول شرکتمان، مطابقت با استانداردهای CE در تولیدات اساس کار را تشکیل میدهد.

همگی کالاهای مشمول دامنه تولید، با بینش کیفیت یکسان تولید گردیده میشود.

جهت دریافت سرتیفیکیهای شاخص مطابقت با استانداردهای CE مراجعات بعمل آمده و در نتیجه بازرسیهای بعمل آمده از سوی موسسات مستقل در مورخه 12/09/2011 با دریافت سرتیفیکیت ” تاییدیه مطابقت با استانداردهای CE ” در مسیر کیفیت با گامهای استوار گام برمیدارد.

تجهیزات و سیستم های حراستی مورد استفاده در شرایط منفجره، قبل از ارائه فروش در سطح جهان نیازمند موضوعات، استانداردها و بخشنامه های متعددی میباشد. در اتحادیه اروپا ملزم به سرتیفیکیت دهی برحسب بخشنامه ATEX به شماره 94/9/EC میباشد. شرکت ماشین آلات آتیللا کاراکایا با اکتساب مدارک ATEX 0160X و ATEX 0161 در مورخه 28/10/2013 مطابقت داشتن تولیدات خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده است.

Kalite Anlayışı
Kalite Anlayışı

بینش کیفیت

Kalite Anlayışı Belgelerimiz
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 2
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 3
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 4
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 5
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 6
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 7
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 8
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 9
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 10
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 11
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 12
Kalite Anlayışı Belgelerimiz 13